“Nhà đầu tư chiến lược đã viết nên câu chuyện mới cho du lịch Việt Nam”

Vòng xoay mặt trời Hạ Long.
Vòng xoay mặt trời Hạ Long.