Ngân hàng Nhà nước đã lắng nghe tín hiệu thị trường