Ngân hàng Bản Việt đồng hành cùng doanh nghiệp tham gia xây dựng công trình có vốn đầu tư công