Năm 2017, FLC đạt tăng trưởng doanh thu 87,8%

Chủ tịch FLC - ông Trịnh Văn Quyết chủ toạ ĐHCĐ thường niên năm 2018.
Chủ tịch FLC - ông Trịnh Văn Quyết chủ toạ ĐHCĐ thường niên năm 2018.
Chủ tịch FLC - ông Trịnh Văn Quyết chủ toạ ĐHCĐ thường niên năm 2018.