MB tham gia Sáng kiến Đổi mới thanh toán toàn cầu (GPI)