Lạm phát cả năm 2017 dự kiến dưới 4%

Lạm phát tháng 9 tiếp tục tăng có nguyên nhân từ quyết định hành chính.
Lạm phát tháng 9 tiếp tục tăng có nguyên nhân từ quyết định hành chính.
Lạm phát tháng 9 tiếp tục tăng có nguyên nhân từ quyết định hành chính.