IFC trao giải Ngân hàng phát hành LC tốt nhất 2017 cho TPBank