HDBank hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II trước thời hạn

HDBank cũng đã là một trong những ngân hàng đầu tiên được NHNN chấp thuận áp dụng các trụ cột 1 (tính tỉ lệ an toàn vốn - CAR) và trụ cột 3 (minh bạch thông tin) của Basel II. Nguồn: HDBank
HDBank cũng đã là một trong những ngân hàng đầu tiên được NHNN chấp thuận áp dụng các trụ cột 1 (tính tỉ lệ an toàn vốn - CAR) và trụ cột 3 (minh bạch thông tin) của Basel II. Nguồn: HDBank
HDBank cũng đã là một trong những ngân hàng đầu tiên được NHNN chấp thuận áp dụng các trụ cột 1 (tính tỉ lệ an toàn vốn - CAR) và trụ cột 3 (minh bạch thông tin) của Basel II. Nguồn: HDBank
Lên top