Generali ra mắt ứng dụng GenClaims

Ứng dụng GenClaims nhằm đơn giản hóa quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
Ứng dụng GenClaims nhằm đơn giản hóa quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm;