Cải tiến dàn quạt tạo oxy tiết kiệm 30% điện trong nuôi tôm