BIDV đồng hành với Fintech Challenge Vietnam

Phó Tổng Giám đốc BIDV - Ông Trần Phương (thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện Enable Code - đơn vị đạt giải Công ty FinTech truyền cảm hứng tốt nhất tại FCV 2018.
Phó Tổng Giám đốc BIDV - Ông Trần Phương (thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện Enable Code - đơn vị đạt giải Công ty FinTech truyền cảm hứng tốt nhất tại FCV 2018.