BIC lần thứ 8 được bình chọn là Thương hiệu mạnh Việt Nam

BIC lần thứ 8 được bình chọn là Thương hiệu mạnh 
Việt Nam
BIC lần thứ 8 được bình chọn là Thương hiệu mạnh Việt Nam