Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam ra mắt ứng dụng “FWD Cùng nhịp đập”