3.500 tỉ đồng nợ xấu sẽ được VAMC mua theo giá trị thị trường

3.500 tỉ đồng nợ xấu sẽ được VAMC mua theo giá trị thị trường
3.500 tỉ đồng nợ xấu sẽ được VAMC mua theo giá trị thị trường
3.500 tỉ đồng nợ xấu sẽ được VAMC mua theo giá trị thị trường
Lên top