Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

3.500 tỉ đồng nợ xấu sẽ được VAMC mua theo giá trị thị trường

3.500 tỉ đồng nợ xấu sẽ được VAMC mua theo giá trị thị trường
3.500 tỉ đồng nợ xấu sẽ được VAMC mua theo giá trị thị trường