Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

FrieslandCampina Việt Nam:

Giành 5 giải thưởng Smarties Việt Nam 2016