CEO FWD Việt Nam:

“Chúng tôi muốn giúp người dân hiểu và tin tưởng hơn với bảo hiểm nhân thọ”