VISSAN thực hiện chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 1