VAS được Cambridge ủy thác tổ chức tập huấn về Chương trình Quốc tế Cambridge