Tín hiệu vui từ DAP-Vinachem

Sản phẩm phân bón DAP Đình Vũ có chất lượng tốt hơn, được bà con nông dân chờ đón nhiều hơn. Ảnh: TL.
Sản phẩm phân bón DAP Đình Vũ có chất lượng tốt hơn, được bà con nông dân chờ đón nhiều hơn. Ảnh: TL.
Sản phẩm phân bón DAP Đình Vũ có chất lượng tốt hơn, được bà con nông dân chờ đón nhiều hơn. Ảnh: TL.