Sun Life Việt Nam đạt Giải thưởng “Công ty bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất - Việt Nam 2017”