Sản phẩm “made in Vietnam” của Vinamilk lên siêu thị Mỹ