RMIT và Prudential Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao