RA MẮT “TUYỆT TÁC BẤT ĐỘNG SẢN SÂN BAY” REPUBLIC PLAZA