PV GAS phòng chống đại dịch COVID-19 bằng những hành động thiết thực

PV GAS LPG thực hiện khử khuẩn cho người lao động trước khi vào ca làm việc.
PV GAS LPG thực hiện khử khuẩn cho người lao động trước khi vào ca làm việc.
PV GAS LPG thực hiện khử khuẩn cho người lao động trước khi vào ca làm việc.
Lên top