Philips giới thiệu CityTouch và các giải pháp chiếu sáng sáng tạo, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương

Triển lãm Smart Lighting - Bình Dương.
Triển lãm Smart Lighting - Bình Dương.