Nhà khoa học đầu tiên trong khối DN được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh