MSIG, Eximbank triển khai hệ thống quản lý hợp đồng bảo hiểm nhà riêng