Modelez Kinh Đô hỗ trợ các địa phương chống dịch COVID-19

Mondelez Kinh Đô đã trao hơn 5.000 thùng sản phẩm đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Mondelez Kinh Đô đã trao hơn 5.000 thùng sản phẩm đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Mondelez Kinh Đô đã trao hơn 5.000 thùng sản phẩm đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Lên top