Mitsubishi Corporation và Phuc Khang Corporation Hợp lực phát triển công trình xanh tại TP.HCM, Việt Nam