Masan tài trợ chương trình mổ đục thủy tinh thể và mổ tim cho người nghèo