Khai thác vàng tại mỏ Bồng Miêu và Phước Sơn: An toàn là trên hết