Hưng Thịnh Land được vinh danh doanh nghiệp vì cộng đồng SaigonTimes 2021

Ông Lê Trọng Khương – Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land
nhận chứng nhận “Doanh nghiệp vì cộng đồng – SAIGON TIMES CSR 2021”
từ ông Trần Minh Hùng - Tổng Biên Tập (bên phải)
Ông Lê Trọng Khương – Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land nhận chứng nhận “Doanh nghiệp vì cộng đồng – SAIGON TIMES CSR 2021” từ ông Trần Minh Hùng - Tổng Biên Tập (bên phải)
Ông Lê Trọng Khương – Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land nhận chứng nhận “Doanh nghiệp vì cộng đồng – SAIGON TIMES CSR 2021” từ ông Trần Minh Hùng - Tổng Biên Tập (bên phải)
Lên top