Fuso đánh dấu 6 tháng đầu năm thành công bằng hợp đồng xe tải khủng