FrieslandCampina Việt Nam được vinh danh top 10 doanh nghiệp bền vững 2016