EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 -2020

EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chương trình Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 đối với tiêu chí về điện. Ảnh: EVN
EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chương trình Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 đối với tiêu chí về điện. Ảnh: EVN
EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chương trình Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 đối với tiêu chí về điện. Ảnh: EVN
Lên top