Đón dòng khí đầu tiên từ Mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt đến Nam Côn Sơn 2

Lên top