Đã tìm ra giải pháp xử lý điểm nóng ô nhiễm tại Hải Phòng