Cõng… loa lên núi cùng người dân phòng chống dịch COVID

Lên top