Chương trình hưởng ứng lễ xuất quân và đi bộ đồng hành cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam