Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Central Group Việt Nam ra mắt chương trình “Sinh kế cộng đồng”

Ban điều hành chương trình Sinh kế cộng thực hiện nghi thức phê duyệt Điều lệ hoạt động của chương trình.
Ban điều hành chương trình Sinh kế cộng thực hiện nghi thức phê duyệt Điều lệ hoạt động của chương trình.