BIC ủng hộ 300 triệu đồng hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang phòng dịch COVID-19

BIC ủng hộ 100 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh…  Ảnh: BIC
BIC ủng hộ 100 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh… Ảnh: BIC
BIC ủng hộ 100 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh… Ảnh: BIC
Lên top