Ben Thanh TSC họp Đại hội Cổ đông 2020, chia cổ tức 18%

Các đại biểu trao đổi về ảnh hưởng của dịch COVID-19 bên lề đại hội.
Các đại biểu trao đổi về ảnh hưởng của dịch COVID-19 bên lề đại hội.
Các đại biểu trao đổi về ảnh hưởng của dịch COVID-19 bên lề đại hội.
Lên top