Bảo Việt ký hợp tác với BV Hữu nghị Việt-Xô về bảo lãnh viện phí cho khách

Bảo Việt ký hợp tác với Bệnh viện Hữu nghị Việt -Xô về bảo lãnh viện phí cho khách. Ảnh: Bảo Việt cung cấp
Bảo Việt ký hợp tác với Bệnh viện Hữu nghị Việt -Xô về bảo lãnh viện phí cho khách. Ảnh: Bảo Việt cung cấp
Bảo Việt ký hợp tác với Bệnh viện Hữu nghị Việt -Xô về bảo lãnh viện phí cho khách. Ảnh: Bảo Việt cung cấp
Lên top