Ban QLDA Điện lực Dầu khí sông Hậu 1 thông báo tuyển dụng nhân sự