Yên Bái: Phát động phong trào thi đua yêu nước 2021

Đại diện lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái chứng kiến ký kết giao ước thi đua 18 khối trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Đại diện lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái chứng kiến ký kết giao ước thi đua 18 khối trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Đại diện lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái chứng kiến ký kết giao ước thi đua 18 khối trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Lên top