Yên Bái: Dân bất phục trước cách lý giải về vết nứt khổng lồ trên QL32C