Yên Bái có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, gấp 3 lần mục tiêu đề ra

Lên top