Xuất cấp gạo và hàng dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh phòng, chống dịch COVID-19

Xuất cấp gạo hỗ trợ các tỉnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh VGP
Xuất cấp gạo hỗ trợ các tỉnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh VGP
Xuất cấp gạo hỗ trợ các tỉnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh VGP
Lên top