Xử lý nghiêm việc đưa tin thiếu trung thực về chất lượng nước mắm