Xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm giao thông ngày đầu tăng mức phạt